Ochrana osobných údajov

Od 25. mája 2018 je účinné Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“). Spolu s GDPR nadobudol účinnosť aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“). V súlade s čl. 13 GDPR a § 20 Zákona by sme vám radi poskytli podrobné informácie o tom,
prečo a na aké účely vaše osobné údaje spracovávame, o právach, ktoré v súvislosti s ich spracovaním máte. V nasledujúcich bodoch Vám poskytneme informácie o spracovaní vašich osobných údajov:

1. Prevádzkovateľ
Bokami Západných Tatier
Jalovec 107
032 21 Bobrovec
IČO: 50504509
info@bokami.sk

Vaše osobné údaje získavame priamo od Vás. Pri spracúvaní osobných údajov ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

2. Zodpovedná osoba
BOKAMI Západných Tatier nemá povinnosť ustanoviť zodpovednú osobu.

3. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Názov Účel Právny základ
Personálna a mzdová agenda Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom, vrátane predzmluvných vzťahov, evidencia uchádzačov o zamestnanie Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov a pod.
Účtovníctvo. Spracovanie dokladov a vedenie účtovníctva. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pod.
Registratúrny poriadok. Plnenie povinností súvisiacich s vedením registratúry. Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pod.
Marketing. Propagácia preteku, zasielanie noviniek, newslettra. Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
Právne služby Právna agenda, riešenie sporov. Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.
Vízová povinnosť. Vybavovanie víz pre žiadateľov o víza. Osobitné predpisy upravujúce vízovú povinnosť danej krajiny.
Fotografie. Zverejňovanie fotografií na webovom sídle pretekov. Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
Osobné údaje. Vybavovanie uplatnených práv dotknutých osôb podľa nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenie GDPR.

4. Kategórie dotknutých osôb

Názov Kategórie dotknutých osôb
Personálna a mzdová agenda. Uchádzači o zamestnanie, zamestnanci asociácie, manželia alebo manželky zamestnancov asociácie, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci asociácie.
Účtovníctvo. Členovia orgánov pretekov, zamestnanci asociácie, zamestnanci dodávateľov, iné fyzické osoby.
Registratúrny poriadok. Fyzické osoby – odosielatelia a prijímatelia korešpondencie.
Marketing. Osobné údaje fyzických osob, ktoré udelili súhlas.
Právne služby. Osobné údaje členov asociácie a ďalších fyzických osôb (účastníkov sporov, zúčastnených osôb, svedkov).
Vízová povinnosť. Osobné údaje žiadateľov o víza.
Fotografie. Osoby na fotografiách.
Osobné údaje Fyzické osoby uplatňujúce svoje práva ako dotknuté osoby.

 

5. Kategórie zhromažďovaných osobných údajov
BOKAMI Západných Tatier pri spracúvaní údajov o členstve spracúva osobné údaje v rozsahu za účelom registrácie pretekárov na pretek a za účelom zobrazenia výsledkov.

6. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov
V súlade s GDPR a Zákonom č. 18/2018 Z. z. BOKAMI Západných Tatier zmluvne poverila spracúvaním osobných údajov členov správnej rady

Osobné údaje môžu byť postúpené subjektom verejnej správy a štátnym orgánom v zmysle osobitných predpisov (napr. Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR), alebo tretím stranám, ktoré sú/budú zapojené do súdnych, trestných alebo správnych konaní.

7. Obdobie, počas ktorého budú osobné údaje dotknutých osôb uchovávané
Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a ďalšie osobitné predpisy.

8. Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?
Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

9. Aké máte práva?
a) Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese info@bokami.sk písomne, oznámením o odvolaní súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

b) Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

c) Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

d) Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

e) Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
f) Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

g) Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

h) Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; https://dataprotection.gov.sk

Pre správne fungovanie tohoto webu a jeho ďalšie zlepšovanie používame súbory cookies. Viac informácií