Ochrana súkromia

Prehlásenie o ochrane súkromia

Za účelom zlepšenia obsahu a použiteľnosti webových stránok preteku BOKAMI Západných Tatier. automaticky zhromažďuje od svojich užívateľov niekoľko kategórií informácií. Tieto informácie obsahujú:

    IP (Internet Protocol) adresu užívateľov a poskytovateľa internetového pripojenia, alebo užívateľovho počítača, pokiaľ má priamo pridelenú IP adresu
    Plné doménové meno užívateľovho poskytovateľa internetového pripojenia, alebo užívateľovho počítača, pokiaľ má priamo pridelené doménové meno.
    Dátum a čas, kedy užívateľ navštívil stránky.
    Webové stránky, ktoré boli navštívené v rámci portálu, rovnako ako aj použité aplikácie, formuláre a údaje o formulároch.

BOKAMI Západných Tatier používa spomínané informácie, aby identifikovalo výkonné potreby webového portálu, zaistilo kompatibilitu s technológiou používanou návštevníkmi bokami.sk a všeobecne doplnilo a vylepšilo služby, ktoré sa poskytujú oficiálnej internetovej stránke BOKAMI Západných Tatier.

Všeobecné dáta (iné než osobné) sú zoskupované pre účely sledovania použiteľnosti, výkonu a účinnosti stránok. Prieskumy slúžia k zlepšeniu služieb zákazníkov, použiteľnosti a obsahu webových stránok.

BOKAMI Západných Tatier nezhromažďuje dáta pre komerčné alebo obchodné účely. BOKAMI Západných Tatier nepredáva, neprenajíma a ani žiadnym spôsobom neposkytuje zhromaždené údaje nikomu inému pre komerčné alebo obchodné účely.

Informácie poskytované webovému portálu bokami.sk

Pri návšteve, používaní a práci na bokami.sk, môže užívateľ dobrovoľne podať informácie, okrem iného elektronickou poštou (e-mailom), vyplnením a podaním elektronického formuláru, alebo používaním portálu. Takto dobrovoľne podané informácie sú uložené v bezpečnom prostredí a budú použité zväzom pri plnení povinností a/alebo záväzkov ku svojim užívateľom.

BOKAMI Západných Tatier tretej strane neprenajme, nepredá ani si s treťou stranou nevymení osobné údaje užívateľov (t.j. údaje ako meno, adresu, telefónne číslo, e-mail atď., ktoré identifikujú užívateľa ako konkrétnu osobu) bez výslovného súhlasu užívateľa. BOKAMI Západných Tatier neposkytuje informácie o kreditných kartách alebo iné osobné finančné a platné údaje, okrem informácií nutných pre prevedenie transakcií kreditnou kartou či inou formou v prípade doplnenia elektronického platobného terminálu , alebo za výslovného súhlasu príslušného užívateľa. Pokiaľ si užívateľ bokami.sk zvolil zasielanie bližších informácií od BOKAMI Západných Tatier, bokami.sk mu bude zasielať iba informácie z vybraných kategórií. Pokiaľ bokami.sk pošle užívateľovi elektronický mail (e-mail), taký e-mail nie je dôverný, a je vo svojej podstate identický s informáciami všeobecne dostupnými verejnosti.

Zabezpečenie/bezpečnosť

V určitých prípadoch má užívateľ možnosť získať či vytvoriť si heslo pre prístup alebo podanie osobných informácií. Heslo by nemalo byť nikomu poskytnuté a BOKAMI Západných Tatier nikdy nepožiada užívateľa o heslo v telefonickom rozhovore, faxom, e-mailom alebo v inej neštandardnej forme komunikácie. Hneď ako užívateľ ukončí aplikáciu alebo aplikáciu chránenú heslom, mal by príslušnú stránku opustiť. Ak je pre prístup k spomenutým, heslom chráneným stránkam, používaný verejne prístupným prehliadačom, užívatelia by mali zavrieť celú svoju prácu, a pokiaľ je to možné, prečistiť všetky dočasné vyrovnávajúce pamäte alebo iné miesta, kde by toto heslo mohlo byť uložené.

S cieľom zabrániť neoprávnenému prístupu či prezradeniu, v snahe udržať presnosť údajov a zaistiť vhodné využitie informácií, boli zavedené odpovedajúce fyzické, elektronické a riadiace procedúry, ktoré chránia a zabezpečujú zhromažďované informácie.

Cookie

Webovské stránky mesta vo všeobecnosti nepoužívajú „trvalé“ súbory cookie. „Cookies“ sú malé dátové súbory alebo položky vo väčších súboroch, ktoré sa využívajú pre rozlíšenie návštevníkov webových stránok a zisteniu informácií behom mnohonásobných návštev stránok. Portál používa „Dočasné“ súbory cookie na niektorých častiach bokami.sk a tieto dočasné súbory cookies po ukončení práce a uzavretia prehliadača nezostávajú uložené na disku počítača. Pokiaľ sa užívateľ zaregistruje na portále bokami.sk, portál použije trvalý súbor cookie pre uľahčenie vytvorenie takéhoto zaregistrovaného prístupu.

Používanie cookies je štandardná prax medzi internetovými stránkami. Väčšina internetových prehliadačov súbory cookie príma automaticky, ale obvykle môžete nastavením preferencií prehliadače súbory cookie odmietnuť alebo môžete selektívne prijímať iba niektoré z nich. Pokiaľ užívateľ príjem súborov cookie vypne, môže sa stať, že pre neho nebudú niektoré funkcie na stránkach bokami.sk dostupné a niektoré webové stránky sa v takom prípade nemusia správne zobrazovať.

Deti

Žiadne aplikácie na bokami.sk špecificky nevyžadujú informácie od neplnoletých ani sa nesnažia zistiť, či je návštevník neplnoletý. Keďže takéto informácie nebudú špecificky identifikované ako informácie od neplnoletých, užívatelia portálu bokami.sk by si mali byť vedomí, že sa s osobnými informáciami podanými portálom bokami.sk neplnoletými bude zachádzať rovnakým spôsobom ako s informáciami podanými dospelými osobami.

BOKAMI Západných Tatier pevne verí, že dozor rodičov je dôležitejší faktor pri používaní internetu neplnoletými. Preto portál bokami.sk žiada rodičov, aby pomáhali a radili svojím deťom, pokiaľ majú poskytnúť akékoľvek osobné informácie online bokami.sk ďalej požaduje, aby deti žiadali povolenie rodičov, skôr než poskytnú akékoľvek informácie online.

Tretie strany

Odkazy na webové servery tretích strán, ktoré môžu byť obsiahnuté na webovom portály bokami.sk, sú uvádzané len pre pohodlie užívateľov stránky. Ak tieto odkazy využijete, opustíte tým portál BOKAMI Západných Tatier.BOKAMI Západných Tatier neskúma tieto webové stránky tretích strán ani ich zásady ochrany súkromia, ktoré sa môžu líšiť od prístupu BOKAMI Západných Tatier. Webové stránky tretích strán nepodliehajú schváleniu BOKAMI Západných Tatier a BOKAMI Západných Tatier nerobí ohľadom týchto serverov žiadne prehlásenia a za obsah týchto stránok nemôže byť zodpovedné. Na osobné údaje, ktoré sa rozhodnete poskytnúť prostredníctvom stránok nesúvisiacich tretích strán, sa nevzťahuje toto Prehlásenie o ochrane súkromia. Pred zadaním osobných údajov vám odporúčame prečítať si zásady ochrany súkromia danej organizácie. Niektoré iné organizácie sa môžu rozhodnúť zdieľať osobné dáta s BOKAMI Západných Tatier a toto zdieľanie sa riadi zásadami ochrany súkromia príslušnej spoločnosti.

Podmienky pre použitie

BOKAMI Západných Tatier je prevádzkovateľom portálu https://www.bokami.sk/ (ďalej len web stránky). Na web stránkach poskytuje informácie ako verejnú službu a vyhradzuje si právo kedykoľvek ich obsah a štruktúru zmeniť alebo aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia.
Prevádzkovateľ vyvíja maximálne úsilie, aby informácie na stránkach boli aktuálne a preto sú pravidelne upravované a kontrolované. Napriek tomu však prevádzkovateľ nemôže zaručiť nepretržitú presnosť, správnosť a aktuálnosť obsahovej stránky všetkých dokumentov. Za obsah je zodpovedný autor materiálu, ktorý je zobrazený pod každým vypublikovaným dokumentom ako kontaktná osoba aj s e mailovou adresou.
Pripomienky a námety k obsahu zasielajte prosím na kontaktnú adresu autora príspevku. Technické pripomienky na adresu: info@bokami.sk.

Využitie informácií pre vlastnú potrebu a študijné účely je povolené bez obmedzenia. Informácie môžu byť za týmto účelom tlačené, avšak nesmú byť akokoľvek upravované a menené. Publikovať obsah stránok v tlači, na iných webových stránkach alebo akýmkoľvek iným spôsobom je dovolené iba po predchádzajúcom súhlasu prevádzkovateľa stránok a s uvedením zdroja. Stránky obsahujú odkazy aj na servery tretích strán. Za obsah týchto serverov prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť. Produkty a názvy spoločností uvedené na stránke môžu byť ochrannými známkami alebo servisnými známkami príslušných vlastníkov. Podmienky použitia môžu byť podľa potreby podľa upravované.

Pre správne fungovanie tohoto webu a jeho ďalšie zlepšovanie používame súbory cookies. Viac informácií