Organizačný poriadok

1. Registrácia a termíny
 • Ak organizátor neurčí inak preteky Bokami Západných Tatier sa konajú pravidelne 3 marcový víkend v danom roku.
 • Organizátor určí predbežné termíny (registrácia, výber pretekárov, platba štartovného) s dostatočným predstihom, najneskôr 3 mesiace pred podujatím.
 • Registrácia pretekárov na podujatie Bokami Západných Tatier prebieha na internetovej stránke www.bokami.sk.
 • Po registrácii organizátor má právo výberu pretekárov (dvojíc) podľa dosiahnutých výsledkov za posledné tri roky, ktoré pretekári uvedú v prihlasovacom formulári pri registrácii.
 • Po výbere dvojíc organizátorom, bude všetkým registrovaným pretekárom rozposlaná informácia:
            -  dvojica je vybraná            
            -  dvojica je v poradí ako náhradník
 
 • Vybraným dvojiciam odošle organizátor na zadaný mail v prihlasovacom formulári údaje s platbou a variabilným symbolom, ktorú je potrebné uhradiť do 14 dní od prijatia mailu.
 • Po neprijatí platby organizátorom do 14 dní od prijatia mailu, dvojicu organizátor upozorní a po opätovnom nezaplatení, dvojicu vymažeme zo systému.
 • Po vymazaní dvojice, ktorá nezaplatila, pošle organizátor údaje s platbou a variabilným symbolom náhradníkom.
 • Poradie náhradníkov určuje výhradne organizátor.
 • Po obdržaní a priradení platby za obidvoch pretekárov na účet organizátora, je organizátor povinný zaradiť dvojicu do štartovnej listiny.
 • Dvojica, ktorá nie je zaradená v štartovnej listine alebo je zaradená v nesprávnej kategórii, je povinná na to upozorniť organizátora.
 • Každý z dvojice je povinný priniesť na prezentáciu podpísaný formulár, ktorý im bude zaslaný emailom po obdržaní platby.
 • Prezentácia sa koná deň pred prvou etapou.
 
2. Storno poplatky
 
a)    STORNO zo strany pretekára:
 • Ak pretekár nahlási organizátorovi STORNO, má sa za to, že storno platí automaticky na dvojicu pretekárov, ktorí sú spolu zaregistrovaný ako družstvo (ďalej len „STORNO DVOJICE“).
 • Ak uvedené storno dvojice bolo nahlásené v čase od zverejnenia v štartovnej listiny do 10 dní pred prezentáciou pretekárov, a organizátor za ňu v tomto čase nenájde adekvátnu náhradu, dvojici pretekárov bude vrátená časť štartovného ponížená o 50%.
 • Ak uvedené storno dvojice bolo nahlásené v čase od 10 dní pred prezentáciou do prezentácie pretekárov, a organizátor za ňu v tomto čase nenájde adekvátnu náhradu, dvojici pretekárov bude vrátená časť štartovného ponížená o 70%.
 • Ak organizátor nájde za storno dvojice adekvátnu náhradu, dvojici pretekárov bude vrátené štartovné vo výške 100%.
 • Za adekvátnu náhradu organizátor považuje dvojicu pretekárov, ktorá bola organizátorom odsúhlasená a zároveň organizátor obdržal štartovné na účet organizátora, alebo ho obdržal priamo pri prezentácii.
 • Ak ani jeden pretekár z dvojice neabsolvuje prezentáciu,  celá dvojica nemá nárok na vrátenie štartovného.
 • Ak pretekár nahlási storno dvojice počas prebiehajúcich pretekov (odstúpi z pretekov), nemá nárok na vrátenie štartovného. Uvedené platí, aj keď sa jedná o odstúpenie z pretekov zo zdravotných dôvodov pretekára alebo dvojice.
 • Ak pretekár nahlási storno dvojice pred zverejnením štartovej listiny organizátor mu vráti štartovné vo výške 100%.
 • STORNO zo strany pretekára sa oznamuje organizátorovi e-mailom na e-mail: info@bokami.sks predmetom „STORNO PRETEKÁRA“. V e-maily pretekár uvedie mená oboch pretekárov v dvojici a variabilný symbol platby resp. platieb pod ktorými boli realizované.
 • Vratka štartovného sa pretekárovi resp. dvojici vždy realizuje na účet, z ktorého boli prostriedky  štartovného organizátorovi poukázané.
 • Vratku štartovného uhradí organizátor pretekárom až po skončení pretekov.
 
b)    STORNO zo strany organizátora
 • Dňa 9.3.2020 zaviedol organizátor STORNO poplatok pre prípad zrušenia pretekov zo strany organizátora pred jeho konaním, a to z dôvodu vyššej moci (výnimočná situácia, núdzový stav respektíve iné legislatívne nariadenie alebo rozhodnutie štátneho orgánu, ktoré zabráni konaniu pretekov).
 • Do zrušenia pretekov z dôvodu vyššej moci sú zaradené aj také nevhodné klimatické podmienky, ktoré by mohli mať vplyv na život a zdravie pretekárov a organizátorov.
 • Pre rok 2020 bolo stanovené STORNO vo výške 30€ na jednotlivého pretekára.
 • Pre ďalšie ročníky (roky 2021 a viac) je stanovené STORNO vo výške 10% zo štartovného na jednotlivého pretekára.
Pre správne fungovanie tohoto webu a jeho ďalšie zlepšovanie používame súbory cookies. Viac informácií