Organizačný poriadok

1. Registrácia a termíny
 • Ak organizátor neurčí inak preteky Bokami Západných Tatier sa konajú pravidelne 3 marcový víkend v danom roku.
 • Registrácia pretekárov na podujatie Bokami Západných Tatier prebieha na internetovej stránke www.bokami.sk.
 • Registrovanej dvojici odošle organizátor na zadaný email v prihlasovacom formulári údaje s platbou a variabilným symbolom, ktorú je potrebné uhradiť do 7 dní od prijatia mailu.
 • Po neprijatí platby organizátorom do 7 dní od prijatia mailu, dvojicu organizátor upozorní a po opätovnom nezaplatení, dvojicu vymažeme zo systému.
 • Po obdržaní a priradení platby za obidvoch pretekárov na účet organizátora, je organizátor povinný zaradiť dvojicu do štartovnej listiny.
 • Poradie v štartovej listine určuje dátum pripísania platby dvojice na účet organizátora
 • Limit počtu pretekárov je 100 dvojíc
 • Dvojica, ktorá nie je zaradená v štartovnej listine alebo je zaradená v nesprávnej kategórii, je povinná na to upozorniť organizátora.
 • Každý z dvojice je povinný priniesť na prezentáciu podpísaný formulár, ktorý im bude zaslaný emailom po obdržaní platby.
 • Prezentácia sa koná deň pred prvou etapou.
 
2. Storno poplatky
 
a)    STORNO zo strany pretekára:
 • Ak pretekár nahlási organizátorovi STORNO, má sa za to, že storno platí automaticky na dvojicu pretekárov, ktorí sú spolu zaregistrovaný ako družstvo (ďalej len „STORNO DVOJICE“).
 • Ak uvedené storno dvojice bolo nahlásené v čase od zverejnenia v štartovnej listiny do 10 dní pred prezentáciou pretekárov, a organizátor za ňu v tomto čase nenájde adekvátnu náhradu, dvojici pretekárov bude vrátená časť štartovného ponížená o 50%.
 • Ak uvedené storno dvojice bolo nahlásené v čase od 10 dní pred prezentáciou do prezentácie pretekárov, a organizátor za ňu v tomto čase nenájde adekvátnu náhradu, dvojici pretekárov bude vrátená časť štartovného ponížená o 70%.
 • Ak organizátor nájde za storno dvojice adekvátnu náhradu, dvojici pretekárov bude vrátené štartovné vo výške 100%.
 • Za adekvátnu náhradu organizátor považuje dvojicu pretekárov, ktorá bola organizátorom odsúhlasená a zároveň organizátor obdržal štartovné na účet organizátora, alebo ho obdržal priamo pri prezentácii.
 • Ak ani jeden pretekár z dvojice neabsolvuje prezentáciu,  celá dvojica nemá nárok na vrátenie štartovného.
 • Ak pretekár nahlási storno dvojice počas prebiehajúcich pretekov (odstúpi z pretekov), nemá nárok na vrátenie štartovného. Uvedené platí, aj keď sa jedná o odstúpenie z pretekov zo zdravotných dôvodov pretekára alebo dvojice.
 • Ak pretekár nahlási storno dvojice pred zverejnením štartovej listiny organizátor mu vráti štartovné vo výške 100%.
 • STORNO zo strany pretekára sa oznamuje organizátorovi e-mailom na e-mail: info@bokami.sks predmetom „STORNO PRETEKÁRA“. V e-maily pretekár uvedie mená oboch pretekárov v dvojici a variabilný symbol platby resp. platieb pod ktorými boli realizované.
 • Vratka štartovného sa pretekárovi resp. dvojici vždy realizuje na účet, z ktorého boli prostriedky  štartovného organizátorovi poukázané.
 • Vratku štartovného uhradí organizátor pretekárom až po skončení pretekov.
 
b)    STORNO zo strany organizátora
 • STORNO poplatok je vyplatený pretekárom v prípade zrušenia pretekov zo strany organizátora pred ich konaním a to z dôvodu vyššej moci (výnimočná situácia, núdzový stav respektíve iné legislatívne nariadenie alebo rozhodnutie štátneho orgánu, ktoré zabráni konaniu pretekov).
 • Do zrušenia pretekov z dôvodu vyššej moci sú zaradené aj také nevhodné klimatické podmienky, ktoré by mohli mať vplyv na život a zdravie pretekárov a organizátorov.
 • STORNO poplatok je stanovený vo výške 10% zo štartovného na jednotlivého pretekára.
 • Ak sa pretekov nebude môcť zúčastniť dvojica, ktorá zaplatila štartovné z dôvodu obmedzenia počtu štartujúcich vyššou mocou (výnimočná situácia, núdzový stav respektíve iné legislatívne nariadenie alebo rozhodnutie štátneho orgánu, ktoré upraví počet pretekárov), pretekárom bude po skončení pretekov vrátené štartovné v plnej výške na účet, z ktorého platba prišla.
Pre správne fungovanie tohoto webu a jeho ďalšie zlepšovanie používame súbory cookies. Viac informácií